Que Facemos

Ofrecemos os seguintes servizos:

 • Orientación e Mediación:
  • Servizo de orientación familiar individual.
  • Servizo de orientación en grupo.
  • Servizo de mediación familiar.
 • Colaboración e coordinación cos profesionais dos distintas institucións, establecendo unhas pautas axeitadas para fortalecer e fomentar actitudes de
  • Información
  • Educativas
  • Formativas
  • Preventivas
  • Apoio
  • Orientación
  • Mediación
  • Axuda persoal e emocional
 • Xuntanzas de formación con presenza de profesionais que traballen no ámbito social educativo e sanitario.


METODOLOXIA

O método fundamental para levar a cabo este traballo é por medio da realización de xuntanzas coas familias que teñen unha periodicidade semanal. A temporalidade destas é de dúas horas por reunión. Cada mestre–orientador organiza as súas reunións en función das peculiaridades da súa área de traballo tendo en conta a dispersión dos núcleos e a distancia entre estes. Todo isto levase a cabo coas familias durante o período escolar dedicando o mes de xullo a formación, avaliación e xustificación do traballo.

Nestas xuntanzas a metodoloxía que empregamos é activa e participativa e crease un bo clima que anima á interacción e ó diálogo, sempre coa implicación directa do mestre - orientador . Deste modo as aprendizaxes vanse construíndo sobre as experiencias, as vivencias, dúbidas, coñecementos,... de tódolos participantes.


 

OBXECTIVOS

Os obxectivos deste programa educativo son os seguintes:
 

1. Achegar o programa EDUCANDO EN FAMILIA ó meirande número posible de familias, priorizando aquelas que estean nunha situación xeográfica ou social desfavorecida (mulleres desempregadas, familias monoparentais, aquelas formadas por mulleres afectadas pola violencia de xénero, mulleres inmigrantes, mulleres privadas de liberdade...).

2. Desenvolver o potencial educativo das familias,transmitíndolles sensacións de competencia e protagonismo na educación dos seus fillos.

3 Potenciación da igualdade entre mulleres  como valor transversal en todas as actividades dentro do traballo directo cos seus fillos e fillas.

4. Asesorar ás familias desde o primeiro momento para que podan dar resposta ás necesidades dos seus fillos.

5. Comprender e sentir que o rol da familia necesita unha formación permanente.

6. Favorecer que as familias poidan estar atentos as etapas evolutivas polas que vai pasando os seus fillos e así poder abordalas con seguridade.

7. Facilitar que reflexionen sobre as propias actuacións educativas co fin de reforzalas e melloralas.

8. Proporcionar ferramentas que favorezan unha boa comunicación dende a escoita, comprensión, respecto e amor polos fillos,mediante a posibilidade de asesoramento e formación.

9. Compartir experiencias educativas diversificadas.

10. Compartir con outras familias os propios coñecementos adquiridos coa experiencia e a reflexión.

11. Aprender das experiencias e reflexións educativas doutras familias.

12. Dar resposta as necesidades tanto dos nenos como das nais,xa que estes beneficiaríanse ao compartir actividades cos seus fillos aportándolles seguridade nas súas accións, favorecendo o establecemento dun importante vínculo de apego.

13. Coordinación e colaboración coas distintas institucións e profesionais da comunidade onde imos incidir: Educadora familiar, traballadora social, Atención Temperá, Escolas Infantís.

14. Autoformación dos profesionais implicados no proxecto.

15. Coordinación e planificación das distintas actividades, con reunións semanais do equipo educativo.

SISTEMA DE AVALIACIÓN

Partimos dunha avaliación inicial, que parte das necesidades das familias e que nos permiten definir os obxectivos e contidos que debemos abordar e as estratexias que debemos empregar.

Logo unha avaliación continua que ten lugar ó longo de todo o proceso e que se realiza a nivel individual e do equipo educativo. E xa por último a avaliación de resultados que nos permite ver o nivel de consecución dos obxectivos,os logros e as dificultades.